Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Regulamin zakupów

 

www.majukodesign.pl

 

Majuko design

44-203 Rybnik, ul. Sosnowa 7

NIP: 642-277-81-04

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  majukodesign.pl, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.Właścicielem serwisu jest Majuko design Justyna Kotula z siedzibą w Rybnik 44-203, ul. Sosnowa 7 o numerze NIP: 642-277-81-04 Regon 240805031,dalej zwanym „Sprzedającym”.

     

Niniejszy Regulamin zawiera:

 

§1 Określenie zakresu działalności 


§2 Warunki zawierania umów oraz realizacji zamówień

 

§3 Tryb postępowania reklamacyjnego


§4 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych


§5 Postanowienie Końcowe

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:


Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu

Konsumencie – należy przez to rozumieć użytkownika lub kupującego, będącego osobą fizyczną, dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

§1 Określenie zakresu działalności

 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci  wyrobów z drewna, szkła, stali jak również obrazów olejnych.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (bez podateku VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Szczegółowe ceny znajdują się każdorazowo na karcie produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie, między innymi nazwę produktu, symbol i cenę.

Produkty widniejące na danej karcie produktu - pod daną nazwą i symbolem wraz ze zdjęciami i z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.

§2 Warunki zawierania umów oraz realizacji zamówień

 

 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny brutto w walucie polskiej PLN, bez  podatku VAT), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik powinien   wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 •  dodanie do koszyka produktu,
 •  wybór rodzaju dostawy,
 •  wybór rodzaju płatności,
 •  wybór miejsca dostawy, wydania rzeczy,
 •  złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „kupuję”.

Istnieje inna możliwość zakupu, w postaci przesłania zamówienia na adres poczty elektronicznej (zamówienie zgodnie z dostępnością towarów w danym momencie w sklepie www.majukodesign.pl).

 1. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 2. Zamówienie jest realizowane po zawarciu umowy z Konsumentem, zgodnie z wybraną opcją dostawy i płatności:
 • Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje po otrzymaniu potwierdzenia wyboru tj. formy zakupu na adres poczty elektronicznej majukodesign@gmail.com niezwłocznie po zawarciu umowy.
 • Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu przelewy24 po zawarciu umowy następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 1. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 2. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej przez Konsumenta opcji dostawy na podany w formularzu zamówienia adres lub po wcześniejszym zgłoszeniu przez Konsumenta, towar może zostać odebrany osobiście.
 3. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, lecz towar musi być w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu wraz z fakturą lub rachunkiem zakupu.

  

§ 3 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: majukodesign.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: 
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: 

 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
 • przedmiot reklamacji
 • przyczynę reklamacji
 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 1. Reklamacje będą niezwłocznie rozpatrywane przez Sprzedającego.
 1. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 1. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad.
 2. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

  

§4 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane    osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być      przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji       złożonego zamówienia.

    

§5 Płatności

      1. informujemy, że płatności elektroniczne obsługiwane są przez Przelewy24.

§6 Postanowienie Końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://www.majukodesign.pl
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 1. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. 
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 2. Wszystkie wzory i fotografie przedmiotów zamieszczone na stronie internetowej www.majukodesign.pl objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie bez zgody właściciela jest zabronione. Ustawa o prawach autorskich: Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).